Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε  η προκήρυξη του προγράμματος «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με συνολικό προϋπολογισμό 3.125.000,00 € και ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 100%.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών) με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

(έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017)

  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (προκήρυξη σελ.100) πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο (επένδυση) πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης
  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης
  • Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης ΤΠΕ, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων κυμαίνεται από 5.000 € έως και 15.000 € (άνευ ΦΠΑ).

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του κουπονιού τεχνολογίας (επιλέξιμη δαπάνη).

Εάν το σύνολο της δαπάνης που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

Υλοποίηση εγκεκριμένων προτάσεων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης του κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων δεν δύναται να δοθεί.

Επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ) της Αναλυτικής Πρόσκλησης (προκήρυξη σελ.100)

Επιλέξιμες δαπάνες

Για την διαμόρφωση του προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ
1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.  
2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]  
3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)  
4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)  
5. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες)  

 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ
1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ  
2. Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMSCRM, HRMSκλπ)  
3. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 
4. Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) 2.000
5. Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) 4.500
  • Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμο.

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ
1. Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ. 3.000
2. Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media) 1.000 €
3. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος 1.000 €
4. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων 2.000 €

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν μόνο προμηθευτή.

Υποβολή Αιτήσεων

Η αίτηση χρηματοδότησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά (http://www.ependyseis.gr/mis).

Αναλυτικές Πληροφορίες

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4412

Διάστημα υποβολής Αιτήσεων

Από 4-6-2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία 5-7-2019 ώρα 15:00.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.