Η Silicon Computer Systems προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής υπογραφής που περιλαμβάνει την προμήθεια e-token και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης του ψηφιακού πιστοποιητικού.
Έχοντας εξυπηρετήσει επιτυχώς επιχειρήσεις και φορείς δημοσίου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε απλοποιημένες διαδικασίες, άμεσα, αξιόπιστα και υπεύθυνα σε όλη την Ελλάδα.

Οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής είναι:

Βήμα 1: Προμήθεια ΑΔΔΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310240077 & 2310223790 ή με e-mail στο 4m@silicon.gr

Βήμα 2: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ
1. Σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣΗ Πύλη ΕΡΜΗΣ www.ermis.gov.gr υλοποιεί από τις 9.11.2015 ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στην Εθνική Πύλη  ΕΡΜΗΣ. Οι παλιοί χρήστες που διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης που έχουν εκδοθεί από την Πύλη ΕΡΜΗΣ μπορούν να συνεχίσουν να συνδέονται στην Πύλη με τους κωδικούς αυτούς. Ενναλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να συνδεθούν μέσω TAXISnet δημιουργώντας όμως νέο λογαριασμό χρήστη.
2. Αίτηση απόκτησης Ψηφιακών ΠιστοποιητικώνΑφού έχετε συνδεθεί στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας:

  1. Επιλέξτε «Πίνακας Ελέγχου» και στην συνέχεια «Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών»
  2. Επιλέξτε «Υποβολή»

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στο Εγχειρίδιο «Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών»

Βήμα 3: Μετάβαση σε ΚΕΠ

Θα πρέπει να μεταβείτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (δείτε τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΚΕΠ της χώρας), όπου θα ταυτοποιηθείτε φυσικά επιδεικνύοντας κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης (για παράδειγμα ταυτότητα ή διαβατήριο).Απαραίτητα έγγραφα είναι τα εξής:

α) Φωτοτυπία του εγγράφου ταυτοποίησης (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο)β) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικώνΣτην περίπτωση των υπαλλήλων Δημοσίων Φορέων, απαιτείται και Βεβαίωση από τον Φορέα όπου θα αναγράφει την ιδιότητα του υπαλλήλου και θα επιτρέπει στο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει ψηφιακά πιστοποιητικά ως «δημόσιος υπάλληλος» του συγκεκριμένου Φορέα δεδομένου ότι η πληροφορία αυτή καταχωρείται μέσα στα ψηφιακά πιστοποιητικά. Ενδεικτικό κείμενο βεβαίωσης:ΒεβαίωσηΒεβαιώνεται η υπαλληλική σχέση του/της ………. με τον φορέα[1]………………..Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού φυσικού προσώπου, στο οποίο θα αναγράφεται ο Φορέας εργασίας.[1] Σε περιπτώσεις Δημοσίων Νομικών Προσώπων και Δημοσίων ΑΕ αναγράφεται στο Ψηφιακό Πιστοποιητικό ο εποπτεύων φορέας της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας τα έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του τελικού χρήστη είναι:

  • Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
  • Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
  • Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων.
  • Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί.

Βήμα 4: Εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής

Επικοινωνείτε μαζί μας για εγκατάσταση στον χώρο σας ή μέσω λογισμικού απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (π.χ. Anydesk).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή είμαστε στην διάθεση σας.